-  انجام فعالیت ها بر اساس آخرین استانداردها و در راستای تحقق رضایت مشتری

- رعایت جنبه های ایمنی و مقررات ذیربط

- احترام کامل به شان و جایگاه انسان ها

- تاکید بر خلاقیت و نوآوری در همه زمینه ها

- تقویت روحیه همکاری گروهی در سازمان و اجرای پروژه ها

- توسعه دانش و ارتقای سطح فن آوری در شرکت

- تاکید بر بهبود مستمر و توسعه دانش مدیریت و برنامه ریزی در شرکت